1. Met Recht is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Arches Consultancy B.V.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan The Arches Consultancy B.V.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door The Arches Consultancy B.V. en niet aan een aan The Arches Consultancy B.V. verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van The Arches Consultancy B.V. en/of van degenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door The Arches Consultancy B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook, geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende geval in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,=.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de (mogelijke) aansprakelijkheid van The Arches Consultancy B.V. voor die schade.
 6. Verstrekte opdrachten worden door The Arches Consultancy B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (indirect) bestuurder(s) van The Arches Consultancy B.V. alsmede ten behoeve van degenen die voor The Arches Consultancy B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 8. Als The Arches Consultancy B.V. bij de uitvoering van een opdracht (een) niet aan haar organisatie verbonden derde(n) inschakelt, dan is The Arches Consultancy B.V. tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derde(n). Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, is The Arches Consultancy B.V. bevoegd om die beperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 10. Op de rechtsverhouding tussen The Arches Consultancy B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen The Arches Consultancy B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.
Met Recht, juridisch advies op maat

U kunt bij Met Recht terecht voor al uw vragen op het gebied van:

 • Ondernemingsrecht
 • Contractenrecht
 • Civiel bouw- en vastgoedrecht

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op of vraag een gratis intakegesprek aan.