Dit is het privacy statement van Met Recht, gevestigd te Deventer, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64143902, hierna te noemen “Met Recht” (www.met-recht.nl). In dit privacy statement wordt uitgelegd wat Met Recht met uw persoonsgegevens doet en met welk doel dit gedaan wordt.

 1. Privacybeleid

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Met Recht met uw persoonsgegevens omgaat. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met via e.pieters@met-recht.nl.

 2. Gebruik van persoonsgegevens

Met Recht vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens correct worden behandeld. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid.

Dit betekent concreet dat Met Recht:

·       duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt via dit privacy statement;

·       het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·       u vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·       uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is;

·       bij het delen van uw gegevens afspraken maakt met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

·       passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van Ongewoon persoonsgegevens verwerken;

·       uw rechten respecteert en uw aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdracht  in behandeling zal nemen.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·       administratieve doeleinden;

·       communicatie omtrent de opdracht;

·       om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht.

 

De grondslag voor de verwerking is:

·       deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

·       naam en adres;

·       telefoon en e-mail;

·       postadres;

·       IBAN;

·       telefoon en e-mail van de vertegenwoordigingsbevoegde;

·       telefoon en e-mail van de dagelijkse contactperso(o)n(en).

Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

·       na afloop van de overeenkomst voor een periode van 5 jaar.

 

Persoonsgegevens van prospects

Persoonsgegevens van prospects worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·       informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
De grondslag voor de verwerking is:

·       mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, koppeling via LinkedIn, nieuwsbriefinschrijving.
Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

·       naam en adres;

·       telefoon en e-mail.
Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

·       zolang men gezien wordt als een prospect.

 

Persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·       administratieve doeleinden;

·       communicatie omtrent de verstrekte opdracht.
De grondslag voor de verwerking is:

·       deze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

·       naam en adres;

·       telefoon en e-mail;

·       IBAN;

·       postadres.
Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:

·       na afloop van de overeenkomst voor een periode van 5 jaar.

 

4. Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met Recht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Met Recht hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Bewaartermijnen

Ongewoon zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken/bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting.

6. Delen met derden

Met Recht deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken over een veilige en verantwoorde verwerking van uw gegevens.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

7. Websitebezoek

Met Recht gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Met Recht wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. De cookies worden tevens gebruikt om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor meer informatie kunt u ons Cookie Statement raadplegen.

8. Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kan Met Recht u benaderen met commerciële informatie. U heeft hierbij altijd de mogelijkheid om uzelf hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.

9. Rechten indien wij persoonsgegevens van u verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u onder andere het recht op inzage, op rectificatie of op verwijdering van persoonsgegevens.

Eveneens heeft u het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdracht van uw persoonsgegevens. De verwerking kan door u beperkt worden, indien: de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, de verwerking niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en uw recht als betrokkene zwaarder weegt dan ons recht om te verwerken. Als betrokkene heeft u het recht om bewaar te maken tegen direct marketing/profilering of tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). U heeft het recht om de verzamelde persoonsgegevens naar uzelf of een derde partij te laten overdragen.

Indien een verwerking berust op toestemming, bent u ten alle tijde bevoegd om de gegeven toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e.pieters@met-recht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek afkomstig is van u, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt Met Recht ook om op dit kopie de pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan bent u ten alle tijden bevoegd een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Met Recht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Met Recht of stuur een e-mail naar e.pieters@met-recht.nl.
Met Recht heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen/laten nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners en firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

12. Wijzigingen

Met Recht is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

Met Recht adviseert de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018.

 

Met Recht, juridisch advies op maat

U kunt bij Met Recht terecht voor al uw vragen op het gebied van:

  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Civiel bouw- en vastgoedrecht

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op of vraag een gratis intakegesprek aan.